img
Khóa học sử dụng Microsoft Project 2019 và Project Online Desktop (bằng tiếng Anh)
Giảng viên: - PECC2
Học viên: 2
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
  • Học mọi lúc mọi nơi
Vui lòng đăng nhập để đăng ký.
Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ đào tạo cách sử dụng Microsoft Project 2019 và Project Online Desktop, hai phần mềm quản lý dự án phổ biến nhất hiện nay. Khóa học sẽ đào tạo các kiến thức về cách thiết lập dự án mới và các thành phần bên trong như nhiệm vụ, tóm tắt, các mốc công việc, nhiệm vụ định kì. Khóa học cũng chỉ ra cách liên kết các công việc và thời gian với nhau, xây dựng tiến độ cho dự án thực tế, sử dụng phần mềm để đánh giá tiến độ và khối lượng công việc. Ngoài ra, cách tạo và chạy báo cáo cũng như chia sẻ thông tin dự án cũng được đề cập trong khóa học.

Lưu ý: Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh.  

Chương trình học
Tên nội dung Kiểu nội dung
Introduction
Get started with Microsoft Project 2019 and Project Online Desktop Video
Understand the differences between Project editions Video
1. Get to Know Project
Manage files with the Backstage view Video
Navigate the Project ribbon Video
Make features easy to access Video
Chapter Quiz Bài kiểm tra
2. Set Up Project Files
Create and save a project Video
Create a project from a template Video
Set helpful Project options Video
Create a project from an Excel workbook Video
Create a calendar for work days and times Video
Set up exceptions to the regular work week Video
Chapter Quiz Bài kiểm tra
3. Creating Tasks
The difference between auto and manual scheduling Video
Create a manually scheduled task Video
Create an auto-scheduled task Video
Switch between manual and automatic scheduling Video
Create a milestone task Video
Create a recurring task Video
Copy tasks from another program Video
Create a summary task Video
Display summary tasks and subtasks Video
Organize the task list Video
Delete tasks and summary tasks Video
Work with work breakdown structure codes Video
4. Linking and Timing tasks
Link tasks to build a schedule Video
Add lag or lead time to task links Video
Set task dates to specific dates Video
View tasks and task links Video
5. Creating Resources
Understanding resources Video
Create a work resource Video
Create a material resource Video
Set up costs for work and material resources Video
Create a cost resource Video
Resource housekeeping Video
6. Assigning Tasks to Resources
Understand duration, work, and units Video
Assign resources to tasks Video
Use Team Planner to assign resources Video
Find overallocation Video
Use effort-driven and non-effort-driven scheduling Video
Modify resource assignments Video
Replace resources on a task Video
7. Working with Views
Choose a view Video
Work with a table Video
Insert and rearrange table columns Video
Change the settings for columns in a table Video
Display two views at the same time Video
Use the Timeline view Video
Create multiple timelines Video
Sort tasks and resources Video
Group tasks and resources Video
Filter tasks and resources Video
8. Fine-Tuning the Project Schedule
Review the critical path Video
Identify schedule issues with Task Inspector Video
Split tasks and assignments Video
Delay a task or assignment Video
Adjust a work contour Video
Level resources Video
Inactivate a task Video
9. Tracking and Managing a Project
What are baseline, scheduled, and actual values Video
Save and clear a baseline Video
Update a baseline Video
Set up for recording progress Video
Record progress Video
Assign overtime Video
Update costs Video
Reschedule unfinished work Video
An intro to the agile features of Project Video
10. Viewing and Reporting Project Information
Get a high-level view of project status Video
Find schedule problems Video
Look for cost problems Video
Work with graphical reports Video
Evaluate earned value Video
Print views and reports Video
11. Sharing Projects
Save to other formats Video
Work with the global template Video
Export data from Project Video
Share Project information with others Video
Conclusion
Next steps Video
Thông tin giảng viên
Tên giảng viên Vai trò Số nội dung
- PECC2 Chủ khóa học 79
Anh Trinh Giảng viên 0
Bình luận của học viên
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.